Dagleg leiar - Sportsansvarleg
Stranda Fotball søkjer dagleg leiar - sportsansvarleg. 


Stranda-Fotball_sort.png

Stranda IL Fotball er den største undergruppa i Stranda IL.Gruppa har omlag 270 aktive gutar og jenter i alderen 6 -35 år, og aktiviserer kvart år omlag 65 % av alle born og ungdomar (6-19 år) på Stranda.Stranda IL Fotball har til ei kvar tid 100 frivillige trenarar, lagleiarar og tillitsvalgte.

Ein opplever aukande krav til drifta av gruppa både internt og eksternt.

For å oppretthalde og styrke sitt tilbod vurderer Stranda IL Fotball å tilsette

DAGLEG LEIAR / SPORTSANSVARLEG(100 % STILLING).

Stillinga er tenkt med ei arbeidsdeling på 50 % som dagleg leiar og 50 % som sportsansvarleg.

Stranda IL Fotball ser behovet for å avlaste og strukturere den administrative drifta av gruppa, samt styrke tilrettelegginga av det sportslege tilbodet.

Arbeidsoppgåver dagleg leiar (50 % ):

-Organisering og oppfølging av gruppa sine driftsoppgåver.

-Økonomistyring med resultatansvar.

-Inntektsbringande tiltak.

-Klubbutvikling / kvalitetsklubb.

-Kontakt med kommune, øvrige aktivitetar, skular, andre klubbar, krets og NFF.

Arbeidsoppgåver sportsansvarleg (50 %):

-Drifting av det sportslege arbeidet i gruppa.

-Rekruttering og oppfølging av trenarar til laga.

-Ansvarleg for gruppa sin strategi / planverk knytta til det sportslege arbeidet.

-Ansvarleg for gruppa sitt utviklingsarbeid.

-Ansvarleg for differensiert aktivitet for spelarar.

-Intern kursing / kompetanseheving.

Ønska kvalifikasjoner:

-Adminstrativ og sportsleg fotballerfaring.

-Formell fotballfagleg leiar- og trenarutdanning.

-Gode kommunikasjonsevner, kreativ og god gjennomføringsevne.

-Relasjonsbygger, strukturert og sjølvstendig.

Stillinga er på heiltid, og det må påreknast arbeid også på kveld / helg.

Dagleg leiar / sportsansvarleg rapporterer til styret i Stranda IL Fotball.

Løn, øvrige vilkår og evt. tiltreding etter avtale.

Søknad og CV skal sendast til leiar i Stranda IL Fotball, Kjetil Svendsen, på

e-post:kjetilsvendsen77@gmail.com

Søknadsfrist:11.12.2020.

Personvernerklæring